Mannacharter

Vliet 99

8801 VV Franeker

Eigenaren: Roel & Viola Algra

Telefoon:

kantoor +31 (0) 613105119

schip +31 (0) 653945158

E-Mail: info@mannacharter.nl

Internet: http://www.mannacharter.nl 

kvk-nr. (NoordNederland): 01073318

BTW-nr.: NL 8120.15.824B01

      Overeenkomstig de privacywetgeving zullen de verstrekte gegevens van bezoekers van deze website c.q. van klanten uitsluitend gebruikt             worden voor eigen registratie en administratie van Mannacharter. Deze gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde, tenzij wettelijk                 voorgeschreven, worden doorgegeven of verstrekt aan andere personen en/of instellingen (derden). 

      Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde                       informatie onvolledig, onjuist of niet up-to-date is. Er wordt tracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk aan te bieden.

      Eventuele wijzigingen van de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle                   aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband 

      houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast           zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site                         verkregen is.

      Verwijzingen naar links op deze site dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Mannacharter geeft dan ook geen garantie 

      voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren           van of voor de informatie op deze websites.

      Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken,         internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Mannacharter.

Volg ons op:


Mannacharter | Vliet 99 | 8801 VV Franeker

e-mail: info@mannacharter.nl                                             telefoon: +31 517 854893

                                                                                                    mobiel  : +31 6 13105119 of +31 6 53945158